Начало / Новини и събития / 40 ха нови гори са създадени в рамките на проекта

40 ха нови гори са създадени в рамките на проекта

30.04.2015

Успешно приключиха планираните дейности по възстановяване на увредени горски хабитати в защитени зони "Драгоман" и "Плана".

През м. април 2015 г. приключи работата по залесяване на последните обекти, определени в рамките на проекта. В периода 2013-2015 г. в двете целеви Натура 2000 зони (Драгоман и Плана) на територията на Държавно горско стопанство София бяха залесени общо 40 ха нови гори. Възстановени са 36,7 ха от приоритетно местообитание 91H0* Панонски гори с космат дъб (Quercus pubescens) и 3,3 ха от приоритетно местообитание 91E0* Алувиални (заливни) гори с черна елша (Alnus glutinosa) и планински ясен (Fraxinus excelsior).

За възстановителните дейности са използвани произведените по проекта фиданки, като при залесяването са полагани усилия за подпомагане на естествените възстановителни процеси в горските екосистеми, използване на комбинации от различни дървесни видове, засаждане в групи според спецификите на терена и др.

Ежегодно за засадените гори се полагат грижи (инвентаризация, косене, окопаване, ограждане), изсъхналите фиданки се подменят с нови, като тези дейности ще продължат до предвидения край на проекта - 30.06.2015 г.

Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел