Начало / Ресурси / Полезни връзки

Полезни връзки

Тук можете да намерите връзки към интернет страниците на проекти, институции и организации работещи с подкрепата на Програма LIFE+ в България

 

Програма LIFE+ на ЕК

http://ec.europa.eu/environment/life/

 

Натура 2000

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

 

Горска семеконтролна станция - София

http://gss-sofia.net/

 

Сдружение "Инициативна група Витоша"

http://www.vitoshagroup.org/

 

Изпълнителна агенция по горите

http://www.nug.bg/

 

Министерство на околната среда и водите

http://www2.moew.government.bg/life/index.html

 

Проект „Опазване и възстановяване на приоритетни дъбови местообитания по крайбрежието на Черно море"

http://lifeplus.dlsbalchik.eu/bg/index.html

 

Проект „Опазване и възстановяване на 11 Натура 2000 местообитания - крайречни и влажни зони в горските територии на 10 зони от значение за Общността в България”

http://www.wwf.bg/what_we_do/protected_areas/10parks/

 

Проект „Спешни мерки за опазване на египетския лешояд в България и Гърция“

http://lifeneophron.eu/bg/index.html

 

Проект „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска”

http://bspb-redbreasts.org/bg/

 

Проект „Опазване на световно застрашени видове птици чрез ефективно управление на ключови за тях местообитания в района на Бургаските езера”

http://www.burgaslakes.org/

 

Проект „Опазване на царския орел и ловния сокол и на ключовите за тях места от мрежата Натура 2000”

http://www.saveraptors.org/

 

Проект „Възстановяване популациите на едрите европейски лешояди»

www.greenbalkans.org/birdsofprey/life

 

Проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела “растителни микрорезервати”

http://s-kay.com/life/bg_home.php

 

Проект LIFE09 NAT/GR/ 000326 VERENIKE

http://www.verenikelife2009.gr
 

 

Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел