Начало / Ресурси / Публикации / Проект Life10/NAT/BG/000146 - Резюме на изпълнението

Проект Life10/NAT/BG/000146 - Резюме на изпълнението

12.06.2015

Публикуван е доклад с резюме на изпълнението за проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в НАТУРА 2000 зони”.

Докладът е предназначен за широката публика (неспециалисти), като на достъпен език представя извършените дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта. Докладът е отпечатан под формата на двуезична брошура, на рециклирана хартия в тираж 300 бр. и ще бъде разпространен сред целевите групи, заинтересованите страни, медиите и широката общественост.

С пълният текст на доклада можете да се запознаете в приложения файл.

Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел