Начало / За проекта / Партньори

Партньори

Проектът се изпълнява с обединените усилия на две държавни институции и неправителствена организация: Горска семеконтролна станция - София (Координиращ бенефициент), Сдружение „Инициативна група Витоша” (Асоцииран бенефициент 1) и Изпълнителна агенция по горите (Асоцииран бенефициент 2).

Горска семеконтролна станция – София е регионална структура на Изпълнителна агенция по горите с широк предмет на дейност, свързан с идентифициране,  сертифициране, съхраняване и използване на  генетичните ресурси за устойчивото управление и възпроизводство на горите, попадащи в нейната юрисдикция.

Изпълнителната агенция по горите е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните, със седалище София. Агенцията е отговорна за устойчивото управление и стопанисване на горския фонд в Република България.

Сдружение "Инициативна група Витоша" е независима нестопанска организация с идеална цел, работеща в сферата на опазване и възстановяване на околната среда. След създаването си през 2006 г. сдружението е реализирало поредица от успешни проекти и инициативи, свързани с възстановяване на увредени горски екосистеми, устойчиво управление на защитени територии, развитие на природосъобразно горско стопанство, повишаване на екологичната култура и активността на българската общественост.

За ефективното изпълнение на проекта е сформиран екип за управление, включващ представители на всички партньори и експерти в сферата на горското стопанство и опазването на биологичното разнообразие. С оглед постигане на заложените цели ангажиране на всички заинтересовани страни е предвидено и създаването на Консултативен съвет, включващ представители на различни институции и организации.

Проектът се осъществява с подкрепата на "Югозападно държавно предприятие" ДП и ТП "Държавно горско стопанство - София".

Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел