Начало / За проекта / Финансиране и бюджет

Финансиране и бюджет

Проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в НАТУРА 2000 зони” се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE+ 2010 на Европейската комисия. Общият бюджет на проекта е 589 602 евро, от които € 439 602 (75%) се предоставят от програма LIFE+, а останалите се осигуряват под формата на съфинансиране от всички партньори както следва: Горска семеконтролна станция - € 95 430, Изпълнителна агенция по горите към МЗХ - € 48 570 и Сдружение „Инициативна група Витоша” – € 6000.

Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз, предоставящ подкрепа за опазването на околната среда в страните-членки, както и в някои кандидатстващи, в процес на присъединяване или съседни страни. След стартирането си през 1992 г. програмата е съ-финансирала 3104 проекта, предоставяйки близо 2.2 милиарда евро за опазване на околната среда.

Програма LIFE+ (2007-2013) включва три основни компонента, като настоящия проект е финансиран в рамките на компонент „Природа & Биоразнообразие”, който продължава и разширява бившата програма LIFE „Природа”. По този компонент се предоставя съфинансиране за проекти, допринасящи за изпълнението на Директивите на ЕК за опазване на дивите птици и природните местообитания, както и за развитието на мрежата НАТУРА 2000. В допълнение се предоставят средства за иновативни или демонстрационни проекти, допринасящи за постигане на целите на ЕС за спиране загубата на биологично разнообразие.

Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел