Начало / За проекта / Очаквани резултати

Очаквани резултати

Очакваните резултати от изпълнението на проекта могат да бъдат обобщени както следва:

  • Създадена генетична банка на територията на горски разсадник Локорско (ДГС София), съхраняваща семена от редки и приоритетни горско-дървесни видове. Генетичната банка ще включва реновирана сграда с лаборатория за изследване, офис и специализирани камери за дългосрочно и средносрочно съхраняване на семена;
  • Събран генетичен материал и произведени фиданки за залесяване. За целта ще бъдат извършени теренни проучвания, установени източници и събрани семена от всички приоритетни и съпътстващи горско-дървесни видове участващи в състава на горските местообитания от мрежата НАТУРА 2000. На територията на горски разсадник Локорско ще бъде създадена генеративна градина и ще бъдат произведени фиданки от приоритетни видове, необходими за възстановяване на увредените горски местообитания, които са целеви по проекта;
  • Възстановени горски местообитания в целевите НАТУРА 2000 зони. Планирано е пилотното възстановяване  на общо 40 хектара увредени от пожари и други фактори приоритетни местообитания – 91H0* Панонски гори с космат дъб (Quercus pubescens) и 91E0* Алувиални (заливни) гори с черна елша (Alnus glutinosa) и планински ясен (Fraxinus excelsior) на територията на ДГС София;
  • Изготвен експертен анализ/ оценка на риска и предложени мерки/ управленски дейности за адаптиране на горските местообитания към промените в климата и превенция на увреждането им от природни бедствия;
  • Повишена обществена информираност и ангажираност с проблемите по опазване и устойчиво управление на горите в мрежата НАТУРА 2000 чрез проведената информационна кампания. Кампанията включва издаване на дипляна за проекта и наръчник за управление на приоритетни горски местообитания, заснемане и популяризиране на образователен филм,  създаване и поддръжка на интернет страница, провеждане на срещи и семинари, организиране на пресконференции и предоставяне на информация за медиите.

За оценка на напредъка относно постигане на заложените резултати по проекта са предвидени редица индикатори (milestones).

Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел