Начало / За проекта / Обхват и целеви обекти

Обхват и целеви обекти

Териториален обхват на проекта – предвидените дейности ще бъдат извършени пилотно на територията на Регионална дирекция по горите - София и Горска семеконтролна станция - София, след което ще се търсят възможности за тяхното мултиплициране на национално ниво.

В рамките на проекта е предвидено пилотното възстановяване на увредени горски местообитания в две НАТУРА 2000 зони - Драгоман  (BG0000322) и Плана (BG0001307). В тях ще бъдат извършени директни консервационни дейности за две приоритетни местообитания:

  • 91H0* Панонски гори с космат дъб (Quercus pubescens);
  • 91E0* Алувиални (заливни) гори с черна елша (Alnus glutinosa) и планински ясен (Fraxinus excelsior).

В допълнение, проектът индиректно ще допринесе за опазване и възстановяване на други приоритетни горски местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България, включително:

  • Смесени гори върху сипеи и стръмни склонове (9180* Смесени гори върху сипеи и стръмни склонове от Tilio-Acerion); 
  • 91G0 Панонски гори със зимен дъб (Quercus petraea) и обикновен габър (Carpinus betulus); 
  • Ксеротермни дъбови гори доминирани от цер (91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.);
  • Гори от космат дъб (91AA Източни гори на Quercus pubescens; Гори на черен бор (9530* (Суб-) средиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор);
  • Гори на дървовидна смрика (9560 * Ендемични гори от Juniperus spp.).

Времевата рамка за изпълнение на проекта, който стартира през септември 2011 г., е 46 месеца.

Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел