Начало / За проекта / Дейности

Дейности

Проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в НАТУРА 2000 зони” включва следните основни дейности:

  • Проучване и картиране на увредени от природни бедствия (пожари, каламитети, ветровали) горски хабитати от НАТУРА 2000 на територията на Регионална дирекция по горите (РДГ) София;
  • Анализ и оценка на риска от бъдещи увреждания, свързани с природни бедствия и ефектите от промяната в климата (засушаване, горски пожари, каламитети, ветровали, др.);
  • Планиране на мерки и дейности за устойчиво управление, съхраняване и  възстановяване на горски местообитания и видове с европейска значимост на територията на РДГ София;
  • Избор на източници и събиране на репродуктивен материал от защитени видове от увредените типове горски местообитания на територията на Горска семеконтролна станция – София;
  • Създаване на генна банка (хранилище за дългосрочно и краткосрочно съхранение на семена, семепрозиводствена градина) за приоритетни растителни видове с европейска значимост на територията на Държавно горско стопанство (ДГС) София – разсадник Локорско;
  • Производство на репродуктивни материали (фиданки) от защитени видове – разсадникова дейност, семепрозиводствена градина и др. на територията на ДГС София – разсадник Локорско;
  • Пилотно възстановяване на унищожени горски местообитания от мрежата НАТУРА 2000 на територията на РДГ София, с използване на произведените в рамките на проекта репродуктивни материали;
  • Дейности по популяризиране на резултатите от проекта и информиране на обществеността (обучения, семинари, информационни материали, др.)

Подробна информация за напредъка по реализиране на проектните дейности можете да получите в секция „Новини” или от екипа на проекта.

Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел