Цели

Проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в НАТУРА 2000 зони” (Life10/NAT/BG/000146) е насочен към подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски местообитания в няколко пилотни територии и създаване на oснови за опазване генетичния фонд на приоритетни видове и местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в цялата страна.

Проектът има четири специфични цели:

  • Опазване и възстановяване на увредени горски местообитания с европейска значимост (част от мрежата НАТУРА 2000 в България);
  • Съхраняване на генетичния фонд на редки и защитени видове с европейска значимост;
  • Повишаване на обществената информираност относно мрежата НАТУРА 2000 и нуждата от адаптиране на стопанисването на горите към промените в климата;
  • Осигуряване и обмен на информация относно устойчиви методи за възстановяване, управление и опазване на горските екосистеми.
Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел