Начало / Горите и Натура 2000

Горите и Натура 2000

Горите в България съхраняват 26 типа защитени горски местообитания от мрежата НАТУРА 2000. Около 65% от Държавния горски фонд у нас попада в защитени зони, а специфичните им цели на стопанисване изискват адекватни управленски мерки и дейности. Освен устойчивото стопанисване и ползване на горите в мрежата НАТУРА 2000, важно за съхраняване на биологичното разнообразие в тях е адекватното им възстановяване след повреди, причинени от природни фактори или човешка дейност.

През последните години горите в България все по-често страдат от природни нарушения - пожари, ветровали, нападения от болести и вредители. Това се дължи както на проблеми при стопанисването, така и на нарасналия интензитет на екстремните климатични събития (ураганни ветрове, засушавания, поройни валежи, резки температурни промени) и свързания с тях стрес в горските екосистеми. По данни на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) унищожените през последните няколко години гори в България са над 60 хиляди дка. Тези цифри не включват незаконната сеч, която също допринася за влошеното състояние на горските екосистеми.

Поради недостига на бюджетни средства много унищожени гори не могат да бъдат възстановени своевременно, което (поради липсата на естествено възобновяване, ерозионните процеси, навлизането на инвазивни видове и др.) причинява загуба на почвена покривка, деградация или промяна в типа местообитание. Това води до загуба на биологично разнообразие и влошаване екологичните функции на горите в засегнатите територии.

Друг проблем пред възстановяването на защитени местообитания е липсата на генетичен и посадъчен материал (семена и фиданки) от приоритетните дървесни видове, които ги изграждат. Някои лесовъдски практики (като засаждане на монокултури) също допринасят за деградацията на ценни природни територии. Създадените по този начин гори изискват скъпоструващи отгледни мероприятия и са по-уязвими от природни бедствия.

Проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в НАТУРА 2000 зони” цели да подпомогне решаването на описаните проблеми. Повече информация за защитените горски местообитания в страната, както и препоръки за тяхното устойчиво управление и възстановяване след нарушения можете да намерите в секция „Ресурси”.

Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел