Начало / За проекта

За проекта

Проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в НАТУРА 2000 зони” е съвместна инициатива на Горска семеконтролна станция - София, Сдружение „Инициативна група Витоша” и Изпълнителна агенция по горите, реализирана с финансовата подкрепа на програма LIFE+ 2010 на Европейската комисия.

Проектът цели подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски местообитания в няколко пилотни територии и създаване на основи за опазване генетичния фонд на приоритетни видове и местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в цялата страна.

Тук можете да намерите подробна информация за целите, обхвата, планираните дейности и напредъка по тяхното осъществяване, както и постигнатите резултати в рамките на проекта.

Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия

Приложени файлове

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел